EWMM 3.0 | Corona maatregelen
16639
page-template-default,page,page-id-16639,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Corona maatregelen

Heropening EWMM per 8 februari een feit!

Nu het servicedocument van het ministerie van OCW gepubliceerd is, kan ik u verder informeren over het beëindigen van de schoolsluiting. Vanaf 8 februari zijn de basisscholen en de kinderopvang open. Op de EWMM betekent dit, dat alle kinderen en alle leraren vanaf maandag weer op school komen.
De opdracht die wij meekrijgen in de organisatie van deze wijziging, is door het ministerie verwoord in het motto: veilig, verantwoord en uitvoerbaar.

Veilig:
In de situatie waarin de rest van Nederland in lockdown zit en de schoolsluiting opgeheven wordt, is veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders onze eerste zorg. Het halen en brengen moet veilig, het werken in de klas moet veilig, de pauzes en vaklessen moeten veilig, enz. Gelukkig is deze situatie niet nieuw en hebben we hiermee ruime ervaring opgedaan in de maanden voor de tweede lockdown.

Concreet betekent dit:
• Houd uw kinderen thuis bij corona gerelateerde klachten, ook bij huisgenoten met corona gerelateerde klachten met koorts en/of benauwdheidsklachten. Dit geldt niet voor kinderen met astma, hooikoorts of een bekende snottebel.
• Geen ouders in de school en op het schoolplein voor, na en tijdens schooltijd, onderbouwouders alleen in de bekende zones op het plein, op anderhalve meter afstand.
• Er mag slechts 1 ouder of verzorger per gezin halen en brengen.
• Het ministerie adviseert hierbij een neusmondmasker te dragen.
• De ouders van MB en BB staan buiten het hek, kinderen komen met hun leerkracht naar buiten, bovenbouwers vertrekken eerst (14.40 uur) en zoveel mogelijk zelfstandig. Daarna komen MB en OB kinderen. Iedereen wordt gevraagd het plein zo snel mogelijk te verlaten. Kortom: de situatie van voor de tweede sluiting.
• De kinderen komen via 10 verschillende ingangen tussen 8.15 uur en 8.30 uur binnen. Dit blijft ook hetzelfde als voor de sluiting. Voor schooltijd zijn diverse collega’s op het plein. Zij kunnen nieuwe ouders en kinderen helpen de weg te wijzen.
• In de school lopen de kinderen volgens de kortste route naar hun eigen klas, wassen eerst hun handen en tafel en volgen alle, inmiddels bekende, richtlijnen van de RIVM rond hygiëne, ventilatie en persoonlijke verzorging.
• We maken vaste, kleine groepen (cohorten) die met elkaar buitenspelen in gescheiden pauzes en richten vaklessen in volgens de daarvoor geldende veiligheidsregels. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gymlessen per groep door mogen gaan, maar dat kinderen elkaar niet tegenkomen in de kleedkamer.

Verantwoord:
We zijn allemaal blij dat we de kinderen weer live mogen zien en begeleiden. Fijn dat we onze taak en passie weer mogen uitvoeren op de manier die wij zo graag willen. We nemen daarmee de verantwoording voor het onderwijsdeel weer graag van u over. We sluiten aan bij waar kinderen gebleven zijn en investeren in brede ontwikkeling. Daarnaast maken wij ons ook zorgen om onze gezondheid en de risico’s voor onze naasten. Volgens het OMT en de RIVM is het verantwoord om de basisscholen weer te openen. Het besmettingscijfer in de scholen (leerkrachten en kinderen) ligt duidelijke lager dan het landelijke gemiddelde (7,8% versus 11%) .
Concreet betekent dit:
• In de bovenbouw mogen kinderen en leerkrachten bij het verplaatsen door de gangen in de school een mondneusmasker dragen.
• Bij een positief getest kind of een positief geteste leerkracht van de groep, gaat iedereen 5 dagen in quarantaine (ook de kinderen met ouders in cruciale beroepen). Na deze periode van 5 dagen quarantaine volgt een keuze:
o Testen bij en door de GGD en uitslag negatief: weer naar school.
o Testen bij en door de GGD en uitslag positief: quarantaine wordt met 5 dagen verlengd.
o Niet testen: de quarantaine wordt met 5 dagen verlengd. Dit is conform het al langer geldende testbeleid van volwassenen. Tijdens de eerste 5 dagen is er afstandsonderwijs, mits de leerkracht niet zelf ziek is. Voor de kinderen die 10 dagen thuisblijven is er van dag 6 tot dag 10 ‘quarantaine-onderwijs’. De exacte uitwerking daarvan is nog niet uitgewerkt, maar zal neerkomen op een minimale vorm van afstandsonderwijs.

Uitvoerbaarheid:
Op dit moment lijken in Nederland meningen en conclusies over de veiligheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid in het onderwijs over elkaar heen te rollen. Wij blijven rustig kijken naar wat ons te doen staat, wat we kunnen en willen en wat we daarvoor nodig hebben.

Het RIVM onderscheidt 3 soorten regels:

  1. De wettelijke regels zoals handen wassen en hygiënemaatregelen, schoolopening en leerplicht: die regels voeren wij natuurlijk exact uit.
  2. Noodzakelijke maatregelen: bijv. een inloop om de begintijd te spreiden, geen fysieke studiedagen alleen onderwijsactiviteiten, enz. Ook deze voorschriften nemen we over vanuit het servicedocument.
  3. Adviezen (algemeen of dringend): Hierbij kijken wij steeds wat het doel van het advies is en zetten dit af tegen de context van onze school, onze visie, onze situatie en onze (on)mogelijkheden. Hier overleggen we met bestuur en medezeggenschapsraad. Zo creëren wij een haalbaar en uitvoerbaar plan, waar we achter staan, voor gaan en wat goed is voor kinderen en collega’s. Zo is het advies over cohortering in 2- of 5-tallen in de groep op de EWMM niet uitvoerbaar.

We kijken uit naar maandag, we gaan genieten van jullie kinderen en rekenen op jullie medewerking ten aanzien van regels en voorschriften. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en vragen u datzelfde te doen.

Samen lukt het om dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar vorm te geven. Zo blijven we op EWMM-koers en gaan moedig voorwaarts!